Maak een afspraak

Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Onder ‘Keuringarts ’ wordt verstaan: Keuringarts B.V., kantoorhoudende te Oder 20 ,Unit D3459 Den Haag geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82411433 , e-mailadres: info@keuringarts.nl.

 

1.2 Onder ‘website’ wordt verstaan: de website op www.Keuringarts.nl, alwaar Keuringarts haarproducten/diensten aanbiedt.

 

1.3 Onder ‘cliënt’ wordt volstaan: voor wie door bemiddeling van Keuringarts een afspraak wordt gemaakt met een keuringsarts voor een medische keuring of rijbewijs keuring.

 

1.4 Onder ‘keuringsarts’ wordt verstaan: de arts die de rijbewijs- of medische keuring van de cliënt uitvoert.

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Keuringarts en de cliënt met betrekking tot het door de bemiddeling van Keuringarts tot stand brengen van afspraken voor rijbewijs- of medische keuringen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Keuringarts zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten middels een mailing via het door hen opgegeven e-mailadres.

3 Offertes

3.1 Alle aanbiedingen van Keuringarts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien Keuringarts ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van haar werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 De op de website genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de aanbieding. Voor het geval de prijs na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak dan ook is gestegen, behoudt Keuringarts zich het recht voor de kostprijsverhoging aan de cliënt door te berekenen.

4 Totstandkoming van overeenkomsten

Keuringarts bemiddelt bij het maken van afspraken tussen de cliënt en de keuringsarts. De overeenkomst komt aldus tot stand tussen de cliënt en de betreffende arts.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Keuringarts bemiddelt tussen de cliënt en de keurende arts en is gerechtigd namens de Keurende arts en de cliënt afspraken te maken, maar zij is niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan door de Keurende arts of de cliënt.

5.2 Keuringarts is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingse-mail van of namens de keuringsarts. Keuringarts behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. De cliënt of de keuringsarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de cliënt overgaan tot annulering van de gemaakte afspraak, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

5.3 Voor de schade die de cliënt mocht lijden als gevolg van enige aan Keuringarts toerekenbare tekortkoming is Keuringarts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid dan wel opzet aan de zijde van Keuringarts.

5.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Keuringarts voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal haar provisie over de via haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst met de keuringsarts. Keuringarts is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van de cliënt of keuringsarts.

6 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de via die website aangeboden diensten en/of producten, berusten bij Keuringarts. Het is de cliënt of derden derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten), zonder voorafgaande toestemming van Keuringarts.

7 Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Keuringarts en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

8 Cookies

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die volgens de Cookie wetgeving zijn toegestaan, zonder expliciete toestemming van u als bezoeker. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

> CMSSESSID

Deze functionele cookie wordt aangemaakt door het CMS systeem van deze website om het navigeren over deze website te vergemakkelijken en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit.

> RKASESSID

Deze functionele cookie wordt aangemaakt door onze Keuring Agenda op het moment dat u via onze online afsprakenmodule een afspraak reserveert en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit.

Deze Cookie is strikt noodzakelijk voor het online reserveren van een keuringsafspraak.

Google Analytics

Google Analytics maakt onderstaande cookies aan voor privacy vriendelijke analyse van websitebezoek. Zie hierover meer informatie in onze privacyverklaring.
> _ga – vervalt na 2 jaar
> _gid – vervalt na 1 jaar
> _ga_gtag_UA_17975589_1 – vervalt na 1 jaar

9 Herroepingsrecht

Afspraken: afzeggen en verzetten

9.1. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos en zonder opgaaf van reden worden geannuleerd.

9.2. lndien de afspraak niet of niet tijdig 24 uur van tevoren is geannuleerd of verzet (No Show), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De cliënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

9.3. Annuleren of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17:00 uur op nummer 085-1309699

9.4. Keuringarts B.V. heeft het recht om een afspraak zonder opgaaf van reden te verzetten.

9.5. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien Keuringsarts B.V . de afspraak verzet.

10. Overmacht

Afspraken: afzeggen en verzetten

9.1. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos en zonder opgaaf van reden worden geannuleerd.

9.2. lndien de afspraak niet of niet tijdig 24 uur van tevoren is geannuleerd of verzet (No Show), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De cliënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

9.3. Annuleren of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17:00 uur op nummer 085-1309699

9.4. Keuringarts B.V. heeft het recht om een afspraak zonder opgaaf van reden te verzetten.

9.5. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien Keuringsarts B.V . de afspraak verzet.

11 Medische documentatie

De medische gegevens worden uitsluitend aan de cliënt verstrekt. ingeval de opdrachtgever niet de “keurling” is, heeft opdrachtgever geen recht op inzage in de medische gegevens

12 Afspraken: afzeggen en verzetten

1. Afspraken kunnen tot 24uur van tevoren kosteloos en zonder opgaaf van reden worden geannuleerd.

2. Indien de afspraak niet of niet tijden 24uur van tevoren is geannuleerd of verzet (No Show), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere clienten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De client dient op de hoogte te zijn van deze regeling. 

3. Annuleren of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 uur en 20:00 op nummer 085-1309699

4. Keuringarts B.V. heeft het recht om een afspraak zonder opgaaf van reden te verzetten,

5. Er worden geen (annulerings) kosten in rekening gebracht indien Keuringarts B.V. de afspraak verzet. 

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram